برای دریافت نوبت در شعب شهر تهران ،ابتدا اطلاعات زیر را تکمیل کنید
ثبت نام بیماران
نام
نام خانوادگی
تلفن همراه
کد امنیتی